Cases

Project | Benchmark duurzame mobiliteit werkgevers

Data van verschillende adviesbureaus verwerken naar online beschikbare database

AgentschapNL (ANL) heeft in een driejarig programma ter bevordering van duurzame mobiliteit in het nederlands bedrijfsleven van meer dan 3000 bedrijven in Nederland data verzameld die van grote waarde is. Na afloop van het programma dreigde de waardevolle verzamelde data in vergetelheid te raken. ANL heeft gevraagd of en hoe de data beschikbaar kon worden gemaakt voor adviseurs en beleidsmakers, zodat op basis van regio, sector, omvang e.d. benchmarkvergelijkingen gemaakt kunnen worden.

 

Uitdaging
De uitdaging was allereerst om alle adviseurs mee te krijgen op het idee van een collectief gevulden, maar dus ook gedeelde, benchmarkdatabase. Dat is een lobbytraject, waar niet direct alle adviseurs gehoor aan wilden geven. Daarna lag er een technische opgave om de grote hoeveelheid data in de database te normaliseren en uniformeren. Vervolgens moest de data geïnterpreteerd worden en gepresenteerd op een zodanige wijze dat die bruikbare gegevens oplevert. Uiteindelijk moest de gehele dataset online beschikbaar worden gesteld op een zodanige wijze dat de data als benchmark kon worden gebruikt voor het vergelijken van de mobiliteitsprestatie van bedrijven. Een selectie op basis van branche, omvang van aantal werknemers, vestigingslocatie, e.d. levert uitkomsten over CO2 prestaties, gemiddelde reisafstand, modal splits, e.d.

 

Oplossingsrichting
Samen met de ANL zijn de grootste adviesbureaus die een bijdrage hebben geleverd aan de brondata benaderd om de data op een gestandaardiseerde wijze aan te leveren. Daar waar verschillen bestonden tussen de dataformats zijn bronnen zo veel mogelijk geüniformeerd en is data genormaliseerd. Hierdoor werd de brondata van alle bedrijven onderling goed vergelijkbaar. In dialoog met adviseurs is vastgelegd aan welke vergelijkingsgegevens behoefte is. Met deze labels en filters is de database online gezet en beschikbaar voor adviseurs. Adviseurs baseren hun huidige analyses van bedrijven op het gestandaardiseerde dataformat, waardoor de nieuwe input de benchmark steeds verder verreikt.

 

Bijzonder
ANL heeft Regiecentrale samen met adviesbureau Decisio gevraagd om na de oplevering van de benchmark een opzet te maken voor de verdere uitbreiding van de benchmark. Inzet is de benchmark en het dataformat als standaard te laten gebruiken door alle advseurs in Nederland. Daardoor kan de benchmark steeds verder verrijkt worden en kunnen steeds betrouwbaarder vergelijkingen worden gemaakt op basis van de benchmark.

 

“Deze benchmark is uniek voor de branche en bijzonder waardevol.”
Martijn Lelieveld – Decisio (coördinator Benchmark)